هت تریک با مزدک میرزایی | ایران اینترنشنال

هت تریک با مزدک میرزایی

هت تریک با مزدک میرزایی

بررسی مسابقات فوتبال داخلی با رویکرد تکنیکی و تاکتیکی. در این برنامه مسائل فنی و حاشیه‌ای فوتبال ایران مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد