جدول پخش | ایران اینترنشنال

جدول پخش

0:00

خلاصه خبرها

0:05

ایران از نگاه دیگران

0:30

پنجره

0:45

اقتصاد هفته

1:00

خلاصه خبرها

1:05

امروز

1:45

یادمان آبان ۹۸ - قسمت هفتم

2:00

خلاصه خبرها

2:05

روز هشتم

2:30

چند چند

3:00

خلاصه خبرها

3:05

آخر هفته با صادق صبا

4:00

خلاصه خبرها

4:05

هت‌تریک: فوتبال ایران

5:00

خلاصه خبرها

5:05

روز هشتم

5:30

چند چند

6:00

خلاصه خبرها

6:05

امروز

6:45

انسان، زمین، فردا

7:00

خبر بامدادی

8:00

خبر بامدادی

8:15

روز هشتم

8:45

اقتصاد هفته

9:00

خبر بامدادی

9:30

چند چند

10:00

خبر بامدادی

11:00

خبر بامدادی

12:00

خبر نیمروزی

12:45

خبر ورزشی

13:00

خلاصه خبرها

13:05

ایران از نگاه دیگران

13:30

خبر ورزشی

14:00

خبر بعد از ظهر

14:30

خبر ورزشی

15:00

خبر بعد از ظهر

15:30

خبر ورزشی

16:00

خلاصه خبرها

16:05

آخر هفته با صادق صبا

17:00

خبر عصرگاهی

17:45

خبر ورزشی

18:00

خلاصه خبرها

18:05

ایران از نگاه دیگران

18:30

رنگ زندگی

19:00

خبر شامگاهی

تماشای ویدیو

19:45

خبر ورزشی

20:00

خلاصه خبرها

20:05

ایران از نگاه دیگران

20:30

خبر شبانگاهی

21:00

چشم‌انداز

21:45

انسان، زمین، فردا

22:00

امروز

23:00

خبر شبانگاهی

تماشای ویدیو