جدول پخش | ایران اینترنشنال

جدول پخش

0:00

خلاصه خبرها

0:05

بهمن - قسمت دوم

0:30

قاب و دیوار

1:00

خلاصه خبرها

1:05

امروز

1:45

اقتصاد هفته

2:00

خلاصه خبرها

2:05

سینما و حاکمان - فقر و ثروت

2:30

چند چند

3:00

خلاصه خبرها

3:05

قرن امید

4:00

خلاصه خبرها

4:05

هت‌تریک: فوتبال ایران

5:00

خلاصه خبرها

5:05

بهمن - قسمت دوم

5:30

چند چند

6:00

خلاصه خبرها

6:05

امروز

6:45

انسان، زمین، فردا

7:00

خبر بامدادی

8:00

خبر بامدادی

8:15

سقوط

8:30

ملکه اروپا

8:45

اقتصاد هفته

9:00

خبر بامدادی

9:30

چند چند

10:00

خبر بامدادی

11:00

خبر بامدادی

11:30

بهمن - قسمت دوم

12:00

خبر نیمروزی

12:30

خبر ورزشی

13:00

خبر بعد از ظهر

13:45

خبر ورزشی

14:00

خبر بعد از ظهر

15:00

خلاصه خبرها

15:05

قرن امید

16:00

خبر عصرگاهی

16:30

خبر ورزشی

17:00

خبر عصرگاهی

17:30

خبر ورزشی

18:00

خلاصه خبرها

18:05

خاندان‌های آمریکایی: سال‌های بوش

18:45

انسان، زمین، فردا

19:00

خبر شامگاهی

تماشای ویدیو

19:45

خبر ورزشی

20:00

خلاصه خبرها

20:05

سرزمین وارطان

20:30

خبر شبانگاهی

21:00

چشم‌انداز

21:45

انسان، زمین، فردا

22:00

امروز

23:00

خبر شبانگاهی