هیأت فرستاده طالبان در نشست چندجانبه مسکو | ایران اینترنشنال

هیأت فرستاده طالبان در نشست چندجانبه مسکو

هیأت فرستاده طالبان در نشست چندجانبه مسکو