۶۲ زندانی سیاسی سابق در بیانیه‌ای درباره شرایط نگهداری بازداشتی‌ها هشدار دادند. گفت‌وگو با صدیقه وسمقی، استاد فقه و اسلام‌پژوه | ایران اینترنشنال

۶۲ زندانی سیاسی سابق در بیانیه‌ای درباره شرایط نگهداری بازداشتی‌ها هشدار دادند. گفت‌وگو با صدیقه وسمقی، استاد فقه و اسلام‌پژوه