یک جهانگرد مجارستانی در راه سفر ۱۴ هزار کیلومتری اش با دوچرخه، وارد ایران شده است. | ایران اینترنشنال

یک جهانگرد مجارستانی در راه سفر ۱۴ هزار کیلومتری اش با دوچرخه، وارد ایران شده است.