گزارشی از پشت پرده نزدیکی جمهوری اسلامی و طالبان؛ به دنبال وعده نسیه | ایران اینترنشنال

گزارشی از پشت پرده نزدیکی جمهوری اسلامی و طالبان؛ به دنبال وعده نسیه