کاهش سطح هشیاری ارشا اقدسی، بدلکار ایرانی پس از سانحه در هنگام فیلمبرداری در لبنان | ایران اینترنشنال

کاهش سطح هشیاری ارشا اقدسی، بدلکار ایرانی پس از سانحه در هنگام فیلمبرداری در لبنان