کاملا هریس؛ زن تاریخ ساز سیاست آمریکا | ایران اینترنشنال

کاملا هریس؛ زن تاریخ ساز سیاست آمریکا