کارگران نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم، ارتباط فجر و اورهال به کمپین اعتصاب ۱۴۰۰ پیوستند: گفت‌وگو با جواد متولی، خبرنگار حوزه کارگری صنفی معلمان | ایران اینترنشنال

کارگران نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم، ارتباط فجر و اورهال به کمپین اعتصاب ۱۴۰۰ پیوستند: گفت‌وگو با جواد متولی، خبرنگار حوزه کارگری صنفی معلمان