چشم انداز: مناظره امید شمس، آرش آرامش و امین ثابتی درباره مسدود شدن حساب توییتری ترامپ | ایران اینترنشنال

چشم انداز: مناظره امید شمس، آرش آرامش و امین ثابتی درباره مسدود شدن حساب توییتری ترامپ