چشم‌انداز: مصاحبه با سخنگوی طالبان و نماینده دولت افغانستان | ایران اینترنشنال

چشم‌انداز: مصاحبه با سخنگوی طالبان و نماینده دولت افغانستان