چشم‌انداز | شنبه ۹تیر | ایران اینترنشنال

چشم‌انداز | شنبه ۹تیر

 

 در این برنامه به برگزاریگردهمایی سالانه سازمان مجاهدین پرداختیم و همینطور تاریخ و کارکرد سازمان مجاهدین خلق را بررسی کردیم.نیمه اول:‌ گردهمایی سالانه سازمان مجاهدین در پاریس با ایرج مصداقی و مسعود خدابنده و علیرضا نامور حقیقی 

نیمه دوم: تاریخ و کارکرد سازمان مجاهدین خلق با ایرج مصداقی و مسعود خدابنده