نماینده چابهار: برای اینترنت جلسه غیررسمی گذاشتند، برای کرونا و خوزستان نه گفت‌وگو با محمد صادق جوادی حصار، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران | ایران اینترنشنال

نماینده چابهار: برای اینترنت جلسه غیررسمی گذاشتند، برای کرونا و خوزستان نه گفت‌وگو با محمد صادق جوادی حصار، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران