میراث ماندگار- محمدرحیم متقی ایروانی، بنیان‌گذار کفش ملی | ایران اینترنشنال

میراث ماندگار- محمدرحیم متقی ایروانی، بنیان‌گذار کفش ملی