موسی شریفی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از تاثیر کاهش جمعیت دوبی بر اقتصاد این کشور می‌گوید | ایران اینترنشنال

موسی شریفی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از تاثیر کاهش جمعیت دوبی بر اقتصاد این کشور می‌گوید