مصاحبه خبرنگار ایران اینترنشنال با مارک گارنو، وزیر خارجه کانادا، درباره گزارش تیم تحقیقاتی دولت این کشور از سرنگونی هواپیمای اوکراینی | ایران اینترنشنال

مصاحبه خبرنگار ایران اینترنشنال با مارک گارنو، وزیر خارجه کانادا، درباره گزارش تیم تحقیقاتی دولت این کشور از سرنگونی هواپیمای اوکراینی