مسجد تاریخی نور، گنبدی ایستاده بر روی ویرانه های شهر موصل | ایران اینترنشنال

مسجد تاریخی نور، گنبدی ایستاده بر روی ویرانه های شهر موصل