مریم معمار صادقی، از بنیان‌گزاران و مدیران موسسه توانا به تحلیل موضع حسن روحانی در ارتباط با اعتراض‌های اخیر می‌پردازد | ایران اینترنشنال

مریم معمار صادقی، از بنیان‌گزاران و مدیران موسسه توانا به تحلیل موضع حسن روحانی در ارتباط با اعتراض‌های اخیر می‌پردازد