مراسم تحلیف جو بایدن - بخش سوم | ایران اینترنشنال

مراسم تحلیف جو بایدن - بخش سوم