مراسم تحلیف جو بایدن - بخش دوم | ایران اینترنشنال

مراسم تحلیف جو بایدن - بخش دوم