محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی: برای تشخیص جهش در ویروس نیاز به ابزار است ولی در ایران مطلب علمی در این رابطه وجود ندارد که حتی بتوان به آن استناد کرد | ایران اینترنشنال

محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی: برای تشخیص جهش در ویروس نیاز به ابزار است ولی در ایران مطلب علمی در این رابطه وجود ندارد که حتی بتوان به آن استناد کرد