محسن کدیور: مرجعیت باید درباره خون و جان مردم حساسیت نشان دهد | ایران اینترنشنال

محسن کدیور: مرجعیت باید درباره خون و جان مردم حساسیت نشان دهد