مجید الهامی، فعال سیاسی در اهواز از مشاهدات عینی خود از وضعیت بحران‌زده استان خوزستان از لحاظ شیوع نوع جهش‌یافته کرونا در این استان می‌گوید | ایران اینترنشنال

مجید الهامی، فعال سیاسی در اهواز از مشاهدات عینی خود از وضعیت بحران‌زده استان خوزستان از لحاظ شیوع نوع جهش‌یافته کرونا در این استان می‌گوید