قرن امید: آیا نفت برای ایران نعمت بوده یا نکبت، به توسعه اقتصادی کمک کرده یا مانع برپایی دموکراسی در ایران شده است؟ | ایران اینترنشنال

قرن امید: آیا نفت برای ایران نعمت بوده یا نکبت، به توسعه اقتصادی کمک کرده یا مانع برپایی دموکراسی در ایران شده است؟