غیرنظامیان افغان قربانیان اصلی حمله‌های نظامی در این کشور | ایران اینترنشنال

غیرنظامیان افغان قربانیان اصلی حمله‌های نظامی در این کشور