صدور دستورالعمل سفرهای نوروزی از سوی وزارت بهداشت اجرای این دستورالعمل‌ها تا کنون چقدر موفقیت‌آمیز بوده؟ گفت‌وگو با آلان فتوحی، استادیار داروشناسی بالینی | ایران اینترنشنال

صدور دستورالعمل سفرهای نوروزی از سوی وزارت بهداشت اجرای این دستورالعمل‌ها تا کنون چقدر موفقیت‌آمیز بوده؟ گفت‌وگو با آلان فتوحی، استادیار داروشناسی بالینی