شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در بیانیه‌ای سرکوب خونین اعتراض سوخت‌بران سراوان را محکوم کرد: گفت‌وگو با عزیز قاسم‌زاده، فعال صنفی فرهنگیان | ایران اینترنشنال

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در بیانیه‌ای سرکوب خونین اعتراض سوخت‌بران سراوان را محکوم کرد: گفت‌وگو با عزیز قاسم‌زاده، فعال صنفی فرهنگیان