سی‌ان‌ان چگونگی پنهانکاری و عدم شفافیت دولت پکن درباره مدیریت این همه‌گیری در هفته‌ها و ماه‌های آغازین آن را شرح داده است. گفت‌وگو با کاظم عطاری، پزشک | ایران اینترنشنال

سی‌ان‌ان چگونگی پنهانکاری و عدم شفافیت دولت پکن درباره مدیریت این همه‌گیری در هفته‌ها و ماه‌های آغازین آن را شرح داده است. گفت‌وگو با کاظم عطاری، پزشک