سنت قدیمی گذاشتن کودک در یک گهواره در تاجیکستان هنوز زنده است | ایران اینترنشنال

سنت قدیمی گذاشتن کودک در یک گهواره در تاجیکستان هنوز زنده است