سعید نمکی گفته است که واکسن انگلیسی آسترانزکا روی گونه‌های جهش یافته بتا و سویه گاما فقط یازده درصد اثر دارد و واکسن پاستور نزدیک شش برابر واکسن آسترازنکا روی این گونه‌ها اثربخش است. گفت‌وگو با آلان فتوحی، استادیار داروشتاسی بالینی | ایران اینترنشنال

سعید نمکی گفته است که واکسن انگلیسی آسترانزکا روی گونه‌های جهش یافته بتا و سویه گاما فقط یازده درصد اثر دارد و واکسن پاستور نزدیک شش برابر واکسن آسترازنکا روی این گونه‌ها اثربخش است. گفت‌وگو با آلان فتوحی، استادیار داروشتاسی بالینی