سازمان نظام پزشکی از وزارت بهداشت به دلیل عدم شفافیت در واکسیناسیون انتقاد کرد. گفت‌وگو با ئالان توفيقی، پزشک و تحليلگر مسائل سیاسی و مسعود مویدی، روزنامه‌نگار | ایران اینترنشنال

سازمان نظام پزشکی از وزارت بهداشت به دلیل عدم شفافیت در واکسیناسیون انتقاد کرد. گفت‌وگو با ئالان توفيقی، پزشک و تحليلگر مسائل سیاسی و مسعود مویدی، روزنامه‌نگار