رییس موساد در مراسم تودیع: ما به قلبِ قلب ایران نفوذ کرده‌ایم؛ بر اساس گفته یوسی کوهن، ایران از لحاظ امنیتی در چه وضعیتی قرار دارد؟ گفت‌وگو با هوشنگ حسن‌یاری، تحلیلگر مسائل نظامی | ایران اینترنشنال

رییس موساد در مراسم تودیع: ما به قلبِ قلب ایران نفوذ کرده‌ایم؛ بر اساس گفته یوسی کوهن، ایران از لحاظ امنیتی در چه وضعیتی قرار دارد؟ گفت‌وگو با هوشنگ حسن‌یاری، تحلیلگر مسائل نظامی