ریاست جمهوری افغانستان حمله فیزیکی به بلقیس روشن را نکوهش می‌کند | ایران اینترنشنال

ریاست جمهوری افغانستان حمله فیزیکی به بلقیس روشن را نکوهش می‌کند