روایت معاون سازمان برنامه و بودجه از مشکلات تامین بودجه سال ۹۹: برای جبران کسری، ارز ۴۲۰۰ تومانی را ۳۰ هزار تومان به مردم نفروختیم، فقط دو درصد درآمدهای نفتی محقق شد، نفتمان را ۵ دلار می خریدند | ایران اینترنشنال

روایت معاون سازمان برنامه و بودجه از مشکلات تامین بودجه سال ۹۹: برای جبران کسری، ارز ۴۲۰۰ تومانی را ۳۰ هزار تومان به مردم نفروختیم، فقط دو درصد درآمدهای نفتی محقق شد، نفتمان را ۵ دلار می خریدند