روابط بریتانیا و آمریکا با روی کار آمدن جو بایدن چه تغییراتی خواهد کرد؟: گفت‌وگو با شهران طبری، روزنامه‌گار و عضو حزب کارگر بریتانیا | ایران اینترنشنال

روابط بریتانیا و آمریکا با روی کار آمدن جو بایدن چه تغییراتی خواهد کرد؟: گفت‌وگو با شهران طبری، روزنامه‌گار و عضو حزب کارگر بریتانیا