در پی تغییر رئیس بانک مرکزی عراق، برخی منابع در ایران از تلاش برای آزاد کردن ارزهای بلوکە شدە‌ ایران در بانک مرکزی عراق خبر دادەاند. تروسکه صادقی، خبرنگار ایران اینترنشنال از جزییات این خبر می‌گوید | ایران اینترنشنال

در پی تغییر رئیس بانک مرکزی عراق، برخی منابع در ایران از تلاش برای آزاد کردن ارزهای بلوکە شدە‌ ایران در بانک مرکزی عراق خبر دادەاند. تروسکه صادقی، خبرنگار ایران اینترنشنال از جزییات این خبر می‌گوید