در تاجیکستان مدلهای افغان و تاجیک لباس‌های ملی‌اشان را به نمایش گذاشته اند. هدف برگزارکننده‌ها، تقویت کسب و کار طراحان زن در این دو کشور است | ایران اینترنشنال

در تاجیکستان مدلهای افغان و تاجیک لباس‌های ملی‌اشان را به نمایش گذاشته اند. هدف برگزارکننده‌ها، تقویت کسب و کار طراحان زن در این دو کشور است