. خرید و تغییر کاربری شناور غیرنظامی توسط سپاه پاسداران. گفت‌وگو با فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی | ایران اینترنشنال

. خرید و تغییر کاربری شناور غیرنظامی توسط سپاه پاسداران. گفت‌وگو با فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی