خانواده‌های شماری از شهروندان دو تابعیتی زندانی در ایران با راه‌انداری کارزاری مجازی به این همایش اعتراض کردند. ویدا مهران‌نیا از آخرین وضعیت همسرش احمدرضا جلالی می‌گوید | ایران اینترنشنال

خانواده‌های شماری از شهروندان دو تابعیتی زندانی در ایران با راه‌انداری کارزاری مجازی به این همایش اعتراض کردند. ویدا مهران‌نیا از آخرین وضعیت همسرش احمدرضا جلالی می‌گوید