حمله به تاسیسات نفتی آرامکو عربستان سعودی، تولید نفت در بازار جهانی را کاهش داده است | ایران اینترنشنال

حمله به تاسیسات نفتی آرامکو عربستان سعودی، تولید نفت در بازار جهانی را کاهش داده است