حسن روحانی پایان دولت ترامپ را شکست سیاست فشار حداکثری آمریکا دانست: گفت‌وگو با دامون گلریز، پژوهشگر مطالعات صلح و امنیت بین‌الملل | ایران اینترنشنال

حسن روحانی پایان دولت ترامپ را شکست سیاست فشار حداکثری آمریکا دانست: گفت‌وگو با دامون گلریز، پژوهشگر مطالعات صلح و امنیت بین‌الملل