حذف پرداخت غرامت هواپیمای اوکراینی از بودجه سال آینده. گفت و گو با رضا حاجی حسینی، روزنامه‌نگار | ایران اینترنشنال

حذف پرداخت غرامت هواپیمای اوکراینی از بودجه سال آینده. گفت و گو با رضا حاجی حسینی، روزنامه‌نگار