جعفر هاشمی، حقوقدان و پژوهشگر خاورمیانه و جهان غرب از اهمیت عزت ابراهیم، معاون صدام حسین می‌گوید‌ | ایران اینترنشنال

جعفر هاشمی، حقوقدان و پژوهشگر خاورمیانه و جهان غرب از اهمیت عزت ابراهیم، معاون صدام حسین می‌گوید‌