تیتراول با فرداد فرحزاد: آهنگ سمیه ساسی در ایران قربانی گرفت/ روحانی با مقامات انگلیسی حرف زد | ایران اینترنشنال

تیتراول با فرداد فرحزاد: آهنگ سمیه ساسی در ایران قربانی گرفت/ روحانی با مقامات انگلیسی حرف زد