توقف استفاده از واکسن جانسون اند جانسون در آمریکا به‌دلیل ایجاد لختگی خون | ایران اینترنشنال

توقف استفاده از واکسن جانسون اند جانسون در آمریکا به‌دلیل ایجاد لختگی خون