تحویل چهار جنگنده دیگر از سوی آمریکا به افغانستان | ایران اینترنشنال

تحویل چهار جنگنده دیگر از سوی آمریکا به افغانستان