تجمع اعتراضی گروهی از ایرانیان در واشینگتن در حمایت از مردم خوزستان | ایران اینترنشنال

تجمع اعتراضی گروهی از ایرانیان در واشینگتن در حمایت از مردم خوزستان