بیست و دومین سالگرد قتل‌های زنجیره‌ای سال ۱۳۷۷: گفت‌وگو با سیما صاحبی، همسر محمدجعفر پوینده، از قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای | ایران اینترنشنال

بیست و دومین سالگرد قتل‌های زنجیره‌ای سال ۱۳۷۷: گفت‌وگو با سیما صاحبی، همسر محمدجعفر پوینده، از قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای