سرخط خبرها

 • رئیس پارلمان اروپا خواستار اعمال تحریم‌های شدیدتر از طرف اتحادیه اروپا علیه ترکیه شد
 • وزیر خارجه فرانسه برای گفتگو با مقام‌های کُرد در مورد وضعیت شمال شرقی سوریه و زندانیان داعشی وارد اربیل شد
 • مقام‌های کُرد در شمال شرقی سوریه خواستار ایجاد گذرگاهی امن برای خروج غیرنظامیان از راس‌العین شدند
 • منابع آگاه در دولت عراق اعلام کردند روح‌الله زم در بغداد بازداشت و به نیروهای امنیتی ایران تحویل داده شده ‌است
 • نیروهای کُرد سوری: ترکیه از ناپالم و بمب‌‌های فسفری در شمال شرقی سوریه استفاده کرده‌است
 • وزیر آموزش و پرورش ایران با اشاره به وجود ۱۵ میلیون و ۱۴۰ هزار دانش‌آموز در کشور، از کمبود ۱۰۰ هزار معلم خبر داد
 • سازمان خبرنگاران بدون مرز‌ ، ربودن روح‌الله زم توسط نیروی سپاه قدس را محکوم کرد
 • حزب کارگر بریتانیا، حزب ملی‌گرای اسکاتلند و حزب اتحادیه‌گرای دموکراتیک ایرلند شمالی با توافق جدید برگزیت مخالفت کردند
 • بشار اسد: با تهاجم ترکیه در تمام مناطق سوریه مقابله خواهیم کرد
 • نیروهای کُرد سوری از کشته‌شدن ۲۱۸ نفر از جمله ۱۸ کودک بر اثر تهاجم نظامی ترکیه به شمال شرقی سوریه خبر دادند
 • مقام‌های اتحادیه اروپا و بریتانیا از توافق جدیدی در مورد برگزیت خبر دادند
 • مقام‌های اقلیم کُردستان عراق دستگیری روح‌الله زم در این منطقه را تکذیب کردند
 • IranIntl :آدرس کانال یوتیوب ایران اینترنشنال
 • پیام‌های صوتی، تصویری و نوشتاری‌تان به تلویزیون ایران‌ اینترنشنال را از طریق واتس‌اپ، تلگرام و سیگنال به شماره ۰۰۴۴۷۸۳۰۰۰۷۰۰۰ بفرستید
 • وب‌سایت: IranIntl.com * توییتر : [email protected] * اینستاگرام: IranIntltv * اینستاگرام ورزشی : Iranintlsport * فیس‌بوک: IranIntl * ایمیل: [email protected]

بوم و گل | حسین محجوبی

محجوبی در سال ۱۳۳۸ در رشته ﻣﻌﻤﺎری ﺑﺎ ﮔﺮاﯾﺶ ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ از داﻧﺸﮑﺪه ھﻨﺮھﺎی زﯾﺒﺎ ﻓﺎرغ‌اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﺷﺪ. اﻣﺎ ﻧﻘﺎﺷﯽ از ﮐﻮدﮐﯽ همراه لحظاتش ﺑﻮد و ھﻤﭽﻨﺎن هست.

ﮐﻮدﮐﯽ‌اش ﮔﺎھی شبیه ﺟﺎدو به ﻧﻈﺮ می‌رسد، درﺧﺘﺎن ﺗﺒﺮﯾﺰی ﺑﻠﻨﺪ، ھﻮای ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎک، ﻣﻨﺎظﺮ ﺳﺮﺳﺒﺰ ﺑﯽ‌اﻧﺘﮭﺎ و ﺣﺘﯽ آهویی که ﺣﯿﻮان ﺧﺎﻧﮕﯽ است و دست‌آموز. ھﻨﻮز درﺧﺘﺎن ﺗﺒﺮﯾﺰی‌اش ﭼﺸﻢ‌ﻧﻮازند و ﺟﺎﯾﮕﺎه وﯾﮋه‌ای در آﺛﺎرش دارﻧﺪ.

درک ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ اﺷﯿﺎ از دﻏﺪغهھﺎی اوﺳﺖ و ﮔﺎهی درﺑﺎره ﮐﻮچک‌ترﯾﻦ اﺟﺰای ﺟﮭﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻮﺗﺮون و ﭘﺮوﺗﻮن به دور هسته اﺗﻢ آﺛﺎری ﺧﻠﻖ می‌کند؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺐ‌ھﺎﯾﺶ ﺣﻮل ﻣﺤﻮر ﯾﮏ داﯾﺮه.

از ﻧﮑﺎت وﯾﮋه درﺑﺎره اﺳﺘﺎد ﻣﺤﺠﻮﺑﯽ ﺣﻀﻮر او در هیئت ھﻔﺖ‌ﻧﻔﺮه طﺮاﺣﯽ طﺮح ﺟﺎﻣﻊ و ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﺷﮭﺮ ﺗﮭﺮان در اواﯾﻞ دهه ﭼﮭﻞ اﺳﺖ. نکته ﻣﮭﻢ و ﮐﻤﺘﺮ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﯾن است که ﺗﮭﺮان ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺑﺰرﮔﺮاه‌ھﺎی ﻓﻌﻠﯽ، ﺣﺘﯽ از ھﻤﺖ ﺗﺎ ﮐﺮج، ﺑﺮای ۳/۵ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ طﺮاﺣﯽ ﺷﺪه است.

ﻧﺎﺗﻤﺎم ﻣﺎﻧﺪن ﮐﺘﺎﺑﺨﺎنه ﻣﻠﯽ و ﺑﺴﯿﺎری از ﭘﺮوژه‌ھﺎی دﯾﮕﺮ، به‌خاطر رخداد اﻧﻘﻼب در اﯾﺮان، وﺿﻌﯿﺖ ﺗﮭﺮان را به ﺷﮑﻞ ﻓﻌﻠﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ داد. ﮐﺘﺎﺑﯽ در اﯾﻦ‌ﺑﺎره ﭼﺎپ شد که ﻧﺎﯾﺎب اﺳﺖ و در زﻣﺎن تصدی ﮐﺮﺑﺎﺳﭽﯽ در ﺷﮭﺮداری تهران، ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﭘﺮوژه‌ھﺎ از ﺳﺮ ﮔﺮفته ﺷﺪﻧﺪ.

اﻣﺎ از مهم‌ترین آﺛﺎر ﺷﮭﺮﺳﺎزی محجوبی می‌توان به ﭘﺎرک ﺳﺎﻋﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد.

ﻣﺤﺒﺖ ﺳﺮﺷﺎر و ﺧﻮﻧﮕﺮﻣﯽ محجوبی در ﮐﻨﺎر آﺛﺎر ﺑﯽ‌ﺑﺪﯾﻠﺶ، بیننده را در ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻋﺠﯿﺐ میان ﯾﮏ رابطه روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻧﺎب و ﻓﻀﺎی ھﻨﺮی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺪرن ﻗﺮار ﻣﯽ‌دھﺪ.

 

 

در ﺳﺎل ۱۹۷۳ در ﺳﻮییس، ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﺎل ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ، ﮐﻪ اﯾﺮان ﻫﻢ ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺖ. ﺟﺎﻟب این‌که ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺟﺎ را اﯾﺮان ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد. ورودی ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه در یک ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﭼﻬﺎر ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻮد، ﺗﻤﺎم ﮔﺎﻟﺮی‌ﻫﺎی ﻣﻌﺮوف دﻧﯿﺎ آن‌جا ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ داشتند. آثار بزرگ‌ترین هنرمند‌ها آن‌جا ﺑﻮد و اﯾﺮان ﻫﻢ برای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﻫﻨﺮ ﻣﺪرن دﻧﯿﺎ ﺣﻀﻮر داﺷﺖ. اﺻﻼ ما را ﻣﯽ‌دﯾﺪند برایشان ﺗﻌﺠﺐ‌آور ﺑﻮد، ﭼﻮن ﻓﮑﺮ ﻣﯽ‌ﮐﺮدند ﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﻣﯿﻨﯿﺎﺗﻮر دارﯾﻢ.

ﯾک ﺳﺮی از ﮐﺎرهایم درخت‌های ﺗﺒﺮﯾﺰی ﺷﻤﺎل ﺑﻮد، ﮐﻪ آن‌جا ﺧﯿﻠﯽ ﺷﺎخص است و اﻻن ﻫﻢ ﺑﻐﻞ ﺑاغ‌های ﭼای ﯾﺎ ﻣﺰرﻋﻪ‌ها ﻣﯽ‌ﮐﺎرند، ﭼﻮن ﺳﺮﯾﻊ رﺷﺪ می‌کنند و ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده‌ای ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺮز اراﺿﯽ دارد و ﺑﺮای ﻫﯿﺰم. اﯾﻦ ﻓﺮﻣﯽ ﮐﻪ از ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ‌رﻓﺖ ﻋﺼﺮﻫﺎ ﮐﻪ ﻣﯽ‌رﻓﺘﻢ ﻃﺒﯿﻌﺖ را ﺗﻤﺎﺷﺎ ﻣﯽ‌ﮐﺮدم، ﭘﺎی این‌ها ﻣﯽ‌اﯾﺴﺘﺎدم، ﺑﯽ‌اﺧﺘﯿﺎر آدم را ﺑﻪ ﻃﺮف ﺑﺎﻻ ﻣﯽ‌ﮐﺸﯿﺪ.

ﻓﻀﺎﻫﺎی آﺛﺎرم ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺳﺮﺷﺎر از اﮐﺴﯿﮋن و ﻫﻮاﺳﺖ، ﺑﯿﻨﻨﺪه در فضای کارم تقریبا اﺛری ﻣﺎﺷﯿﻦ و ﻣﺎﺷﯿﻨﯿﺰم ﻧﻤﯽ‌ﺑﯿﻨد. ﻋﻠﺖ اﺻﻠﯽ ﻓﻀﺎﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ‌ﮐﺸﻢ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺴاﻠﻪ اﺴﺖ، ﺑﻪ ﻋﻠﺖ همین ﻧﯿﺎز است، اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻃﺒﯿﻌﺖ دور ﺷﺪه، آن‌چنان اﯾﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ او را از ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺧﻮدش دور ﮐﺮده ﮐﻪ اﺻﻼ ﻧﻤﯽ‌ﻓﻬﻤد چه ﺠﻮری زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ‌ﮐﻨد. ﺷﺎدی‌ها، ﻋﺸﻖ و ﻣﺴﺘﯽ، ﮐﻪ در ﺑﻘﯿﻪ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﯽ‌بینی، مثل این‌که از اﻧﺴﺎن ﺧﯿﻠﯽ دور ﺷﺪه است.