بررسی‌های سایت روحانی‌سنج حاکی از تحقق یافتن تنها ۸ درصد از وعده‌های اوست. بررسی بیشتر موضوع در گفت‌وگو با علیرضا رنجی‌پور، دبیر تحریریه سایت فکت‌نامه | ایران اینترنشنال

بررسی‌های سایت روحانی‌سنج حاکی از تحقق یافتن تنها ۸ درصد از وعده‌های اوست. بررسی بیشتر موضوع در گفت‌وگو با علیرضا رنجی‌پور، دبیر تحریریه سایت فکت‌نامه